top of page
4_edited.jpg

תשמישי קדושה

בדיקת תפילין ומזוזות
ורכישת תשמישי קדושה:

בבית חב"ד ניתן לבדוק תפילין ומזוזות ולרכוש חדשות 

 

מלאי מזוזות:

- מהודרת.

- מהודרת רמה א'

- מהודר מן המהודר.

גדלים מיוחדים וסוגים מיוחדים בתיאום.

bottom of page