top of page
7_edited.jpg

בתי חב"ד

בתי חב"ד נוספים בעיר

 

שליח ראשי הרב שניאור גודמן - 052-3692067

סמנכ"ל המוסדות  הרב שמואל גודמן
- 058-7718781

רובע א' - הרב אלקנה גודמן - 058-6765975

רובע ב' - הרב עקיבא שיינברגר - 058-4770458 

רובע ד' - הרב מנחם קרמר - 054-2294633

רובע ה' - הרב אשר הלפרין - 054-2185012

רובע ח' - הרב שלום מגידמן - 058-7889672

רובע ט' - הרב יוסף מרגליות - 054-3982446

רובע י"א - הרב מרדכי לאופר - 052-7702485

רובע י"א - מנהל פעילות
הרב לוי בוטמן - 054-7704534

רובע י"ב - הרב ישראל לאופר - 058-5543443

רובע י', י''ג - הרב דוד כהן - 054-5959344

רובע ט''ו - הרב שמואל דייטש - 058-5118265

רובע ט"ז - הרב יצחק קפלן - 054-6217701   

הקריה (סיטי, מרינה, מע"ר)
- הרב יוסף פרידמן - 052-2263787

אזור התעשיה - הרב יעקב סוסי - 052-4664525

חב"ד למתרפא במרכז הרפואי אסותא
- הרב צבי גודמן - 052-6765973

חב"ד בעליה לדוברי רוסית
- הרב שמחה קוליעקוב - 054-7804514

בתי כנסת חב"ד ברחבי העיר

בית כנסת חבד רובע י"ב - דוברי צרפתית
אהרון ביטון 054-5269148

בית כנסת חבד רובע ט"ו - דוברי צרפתית
שמואל גורנו 054-7517842

bottom of page